Rate this post

Y học cổ truyền đã sử dụng các loại trà hoa như thức uống thưởng thức, có hiệu quả tốt trong việc phòng và điều trị một số chứng bệnh.

Bạn đang xem: Tinh Hoa Thiên Nhiên


130.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”

Tr\u00e0 hoa atiso \u0111\u1ecf khi d\u00f9ng \u0111i\u1ec1u \u0111\u1ed9 s\u1ebd c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng t\u1ed1t t\u1edbi gan v\u00e0 tim m\u1ea1ch, gi\u00fap gi\u1ea3m l\u01b0\u1ee3ng m\u1ee1 trong m\u00e1u c\u0169ng nh\u01b0 \u0111\u01b0\u1eddng huy\u1ebft. Ngo\u00e0i ra, tr\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap t\u0103ng c\u01b0\u1eddng h\u1ec7 mi\u1ec5n d\u1ecbch v\u00e0 ng\u0103n ng\u1eeba ung th\u01b0.\n”,”variation_id”:9409,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-atiso-50g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:75000,”display_regular_price”:75000,”image”:{“title”:”0″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/0.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/0.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/0.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/0.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/0-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9421,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”75.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Tr\u00e0 hoa atiso \u0111\u1ecf khi d\u00f9ng \u0111i\u1ec1u \u0111\u1ed9 s\u1ebd c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng t\u1ed1t t\u1edbi gan v\u00e0 tim m\u1ea1ch, gi\u00fap gi\u1ea3m l\u01b0\u1ee3ng m\u1ee1 trong m\u00e1u c\u0169ng nh\u01b0 \u0111\u01b0\u1eddng huy\u1ebft. Ngo\u00e0i ra, tr\u00e0 c\u00f2n gi\u00fap t\u0103ng c\u01b0\u1eddng h\u1ec7 mi\u1ec5n d\u1ecbch v\u00e0 ng\u0103n ng\u1eeba ung th\u01b0.\n”,”variation_id”:9410,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-bali-200g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:145000,”display_regular_price”:145000,”image”:{“title”:”9″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/9.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/9.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/9.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/9.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/9-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9422,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”145.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”– B\u1ed5 sung nhi\u1ec1u vitamin (A, B1, C, D,\u2026), ch\u1ea5t x\u01a1 v\u00e0 kho\u1ea3ng ch\u1ea5t cho c\u01a1 th\u1ec3.\n– Ch\u1ed1ng l\u00e3o h\u00f3a, ng\u0103n ng\u1eeba v\u00e0 gi\u1ea3m nguy c\u01a1 ung th\u01b0, \u1ee9c ch\u1ebf s\u1ef1 ph\u00e1t tri\u1ec3n c\u1ee7a t\u1ebf b\u00e0o ung th\u01b0.\n– T\u0103ng c\u01b0\u1eddng ch\u1ee9c n\u0103ng ti\u00eau h\u00f3a, c\u1ea3i thi\u1ec7n s\u1ef1 trao \u0111\u1ed5i ch\u1ea5t, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng h\u1ec7 mi\u1ec5n d\u1ecbch, n\u00e2ng cao s\u1ee9c \u0111\u1ec1 kh\u00e1ng c\u1ee7a c\u01a1 th\u1ec3, ph\u00f2ng ng\u1eeba b\u1ec7nh v\u1eb7t (c\u1ea3m ho, s\u1ed5 m\u0169i,\u2026).\n– H\u1ed7 tr\u1ee3 ng\u0103n ng\u1eeba c\u00e1c b\u1ec7nh li\u00ean quan \u0111\u1ebfn men gan, huy\u1ebft \u00e1p, tim m\u1ea1ch.\n– Gi\u00fap nhu\u1eadn tr\u00e0ng, l\u1ee3i ti\u1ec3u, ch\u1ed1ng kh\u00f3 ti\u00eau, \u0111\u1ea7y h\u01a1i, t\u00e1o b\u00f3n.\n– Thanh nhi\u1ec7t, gi\u1ea3i \u0111\u1ed9c c\u01a1 th\u1ec3, gi\u00fap gi\u1ea3m stress, l\u00e0m d\u1ecbu th\u1ea7n kinh, h\u1ea1n ch\u1ebf c\u0103ng th\u1eb3ng, ng\u0103n ng\u1eeba \u0111au \u0111\u1ea7u v\u00e0 m\u1ea5t t\u1eadp trung.\n”,”variation_id”:9411,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-cuc-duong-phen”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:135000,”display_regular_price”:135000,”image”:{“title”:”1″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/1.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/1.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/1.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/1.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/1-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9423,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”135.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”\u2013 Hoa c\u00fac c\u00f3 v\u1ecb ng\u1ecdt, h\u01a1i \u0111\u1eafng, t\u00ednh m\u00e1t, c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng thanh nhi\u1ec7t, gi\u1ea3i \u0111\u1ed9c, gi\u1ea3i c\u1ea3m, m\u00e1t gan, l\u00e0m s\u00e1ng m\u1eaft.\n\u2013 R\u1ea5t t\u1ed1t cho nh\u1eefng ng\u01b0\u1eddi b\u1ecb c\u00e1c ch\u1ee9ng m\u1ea5t ng\u1ee7, ng\u01b0\u1eddi n\u00f3ng b\u1ee9t r\u1ee9t kh\u00f3 ch\u1ecbu,t\u1eadp trung h\u01a1n, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng mi\u1ec5n d\u1ecbch, gi\u1ea3m \u0111au \u0111\u1ea7u, gi\u00fap ng\u1ee7 ngon h\u01a1n, ki\u1ec3m so\u00e1t \u0111\u01b0\u1eddng huy\u1ebft t\u1ed1t h\u01a1n, ch\u1ed1ng nhi\u1ec5m vi-r\u00fat, h\u1ed7 tr\u1ee3 ti\u00eau h\u00f3a, gi\u1ea3i \u0111\u1ed9c, m\u00e1t gan\n”,”variation_id”:9412,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-hibicus-100g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:85000,”display_regular_price”:85000,”image”:{“title”:”6″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/6.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/6.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/6.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/6.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/6-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9424,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”85.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a, gi\u00fap h\u1ea1 huy\u1ebft \u00e1p, gi\u1ea3m l\u01b0\u1ee3ng m\u1ee1 trong m\u00e1u, t\u0103ng c\u01b0\u1eddng s\u1ee9c kh\u1ecfe gan, th\u00fac \u0111\u1ea9y gi\u1ea3m c\u00e2n, ch\u1ee9a c\u00e1c h\u1ee3p ch\u1ea5t g\u00e2y ng\u1eeba ung th\u01b0, \n”,”variation_id”:9413,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-hoa-cuc-trang-100g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:110000,”display_regular_price”:110000,”image”:{“title”:”2″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/2.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/2.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/2.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/2.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/2-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9420,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”110.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”C\u00f3 ngu\u1ed3n g\u1ed1c t\u1eeb khu v\u1ef1c \u0110\u00f4ng \u00c1 v\u1edbi nhi\u1ec1u gi\u1ed1ng c\u00e2y kh\u00e1c nhau trong c\u00f9ng h\u1ecd Asteraceae, tr\u00e0 hoa c\u00fac l\u00e0 m\u1ed9t trong nh\u1eefng lo\u1ea1i tr\u00e0 th\u1ea3o m\u1ed9c th\u00f4ng d\u1ee5ng v\u1edbi nhi\u1ec1u \u00edch l\u1ee3i \u0111\u1ed1i v\u1edbi ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng. M\u1ed9t s\u1ed1 c\u00f4ng d\u1ee5ng ti\u00eau bi\u1ec3u c\u00f3 th\u1ec3 k\u1ec3 \u0111\u1ebfn nh\u01b0 gi\u00fap c\u1ea3i thi\u1ec7n gi\u1ea5c ng\u1ee7, h\u1ed7 tr\u1ee3 qu\u00e1 tr\u00ecnh ti\u00eau h\u00f3a, ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a, c\u1ea3i thi\u1ec7n s\u1ee9c kh\u1ecfe tim m\u1ea1ch,\u2026\n\u0110\u1eb7c bi\u1ec7t, trong hoa c\u00fac c\u00f3 ch\u1ee9a ch\u1ea5t apigenin l\u00e0 ch\u1ea5t ch\u1ed1ng ung th\u01b0 n\u00ean lo\u1ea1i tr\u00e0 n\u00e0y th\u01b0\u1eddng \u0111\u01b0\u1ee3c c\u00e1c b\u00e1c s\u0129 khuy\u1ebfn kh\u00edch s\u1eed d\u1ee5ng.\n”,”variation_id”:9414,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-hoa-dau-biec-100g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:95000,”display_regular_price”:95000,”image”:{“title”:”8″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/8.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/8.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/8.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/8.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/8-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9426,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”95.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Hoa \u0111\u1eadu bi\u1ebfc c\u00f3 ngu\u1ed3n g\u1ed1c t\u1eeb v\u00f9ng \u0110\u00f4ng \u00c1 v\u00e0 \u0110\u00f4ng Nam \u00c1 c\u1eadn x\u00edch \u0111\u1ea1o. Do c\u00f3 \u0111i\u1ec1u ki\u1ec7n ph\u00e1t tri\u1ec3n ph\u00f9 h\u1ee3p n\u00ean hoa \u0111\u1eadu bi\u1ebfc c\u0169ng kh\u00e1 ph\u1ed5 bi\u1ebfn \u1edf Vi\u1ec7t Nam. V\u1edbi t\u00ean khoa h\u1ecdc Clitoria ternatean, thu\u1ed9c h\u1ecd Fabaceae, hoa \u0111\u1eadu bi\u1ebfc c\u00f3 m\u00e0u xanh t\u00edm \u0111\u1eb7c tr\u01b0ng v\u00e0 v\u00f4 c\u00f9ng \u0111\u1eb9p m\u1eaft.\n
S\u1eed d\u1ee5ng tr\u00e0 \u0111\u1eadu bi\u1ebfc s\u1ebd gi\u00fap mang l\u1ea1i cho ng\u01b0\u1eddi d\u00f9ng c\u00e1c l\u1ee3i \u00edch nh\u01b0 ng\u0103n ng\u1eeba l\u00e3o h\u00f3a da, gi\u1ea3m c\u0103ng th\u1eb3ng, lo \u00e2u, h\u1ed7 tr\u1ee3 ki\u1ec3m so\u00e1t \u0111\u01b0\u1eddng huy\u1ebft v\u00e0 gi\u00fap c\u1ea3i thi\u1ec7n c\u00e1c v\u1ea5n \u0111\u1ec1 v\u1ec1 tim m\u1ea1ch.\n”,”variation_id”:9415,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-hoa-hong-100g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:145000,”display_regular_price”:145000,”image”:{“title”:”4″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/4.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/4.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/4.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/4.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/4-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9427,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”145.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Tr\u00e0 hoa h\u1ed3ng c\u0169ng l\u00e0 lo\u1ea1i tr\u00e0 th\u1ea3o m\u1ed9c th\u00f4ng d\u1ee5ng v\u1edbi nhi\u1ec1u l\u1ee3i \u00edch cho s\u1ee9c kh\u1ecfe.\n
Ngo\u00e0i nh\u1eefng c\u00f4ng d\u1ee5ng nh\u01b0 ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a, h\u1ed7 tr\u1ee3 ti\u00eau h\u00f3a v\u00e0 gi\u1ea3m c\u0103ng th\u1eb3ng c\u0169ng nh\u01b0 \u0111au nh\u1ee9c, tr\u00e0 hoa h\u1ed3ng r\u1ea5t th\u00edch h\u1ee3p cho ph\u00e1i n\u1eef. V\u1edbi c\u00e1c t\u00e1c d\u1ee5ng gi\u1ea3m c\u00e2n, gi\u1ea3m \u0111au trong th\u1eddi k\u1ef3 kinh nguy\u1ec7n v\u00e0 gi\u00fap b\u1ed5 sung vitamin A, vitamin E cho l\u00e0n da \u0111\u1eb9p h\u01a1n.\n”,”variation_id”:9416,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-hoa-hong-50g”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:80000,”display_regular_price”:80000,”image”:{“title”:”3″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/3.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/3.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/3.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/3.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/3-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9428,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”80.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Tr\u00e0 hoa h\u1ed3ng c\u0169ng l\u00e0 lo\u1ea1i tr\u00e0 th\u1ea3o m\u1ed9c th\u00f4ng d\u1ee5ng v\u1edbi nhi\u1ec1u l\u1ee3i \u00edch cho s\u1ee9c kh\u1ecfe.\n
Ngo\u00e0i nh\u1eefng c\u00f4ng d\u1ee5ng nh\u01b0 ch\u1ed1ng oxy h\u00f3a, h\u1ed7 tr\u1ee3 ti\u00eau h\u00f3a v\u00e0 gi\u1ea3m c\u0103ng th\u1eb3ng c\u0169ng nh\u01b0 \u0111au nh\u1ee9c, tr\u00e0 hoa h\u1ed3ng r\u1ea5t th\u00edch h\u1ee3p cho ph\u00e1i n\u1eef. V\u1edbi c\u00e1c t\u00e1c d\u1ee5ng gi\u1ea3m c\u00e2n, gi\u1ea3m \u0111au trong th\u1eddi k\u1ef3 kinh nguy\u1ec7n v\u00e0 gi\u00fap b\u1ed5 sung vitamin A, vitamin E cho l\u00e0n da \u0111\u1eb9p h\u01a1n.\n”,”variation_id”:9417,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”},{“attributes”:{“attribute_pa_loai”:”tra-tim-sen-200gr”},”availability_html”:””,”backorders_allowed”:false,”dimensions”:{“length”:””,”width”:””,”height”:””},”dimensions_html”:”N\/A”,”display_price”:140000,”display_regular_price”:140000,”image”:{“title”:”7″,”caption”:””,”url”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/7.jpg”,”alt”:””,”src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/7.jpg”,”srcset”:false,”sizes”:”(max-width: 600px) 100vw, 600px”,”full_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/7.jpg”,”full_src_w”:1920,”full_src_h”:2560,”gallery_thumbnail_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/7.jpg”,”gallery_thumbnail_src_w”:75,”gallery_thumbnail_src_h”:100,”thumb_src”:”https:\/\/dacsanmientay.vn\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/7-400×267.jpg”,”thumb_src_w”:400,”thumb_src_h”:267,”src_w”:600,”src_h”:800},”image_id”:9429,”is_downloadable”:false,”is_in_stock”:true,”is_purchasable”:true,”is_sold_individually”:”no”,”is_virtual”:false,”max_qty”:””,”min_qty”:1,”price_html”:”140.000₫”,”sku”:””,”variation_description”:”Tim sen c\u00f3 t\u00e1c d\u1ee5ng thanh nhi\u1ec7t, gi\u1ea3i \u0111\u1ed9c, tr\u1ea5n t\u00e2m kinh, h\u1ed7 tr\u1ee3 v\u00e0 duy tr\u00ec gi\u1ea5c ng\u1ee7 m\u1ed9t c\u00e1ch hi\u1ec7u qu\u1ea3.\n”,”variation_id”:9418,”variation_is_active”:true,”variation_is_visible”:true,”weight”:””,”weight_html”:”N\/A”}>”>

Xem thêm :   27 điểm du lịch gần hà nội cực chill để 'đi trốn' cuối tuần 2023
Loại Chọn một tùy chọn
Trà atiso 100g
Trà atiso 50gtrà bali 200g
Trà cúc đường phèn
Trà Hibicus 100g
Trà hoa cúc trắng 100g
Trà hoa đậu biếc 100g
Trà hoa hồng 100g
Trà hoa hồng 50g
Trà tim sen 200gr
Xóa

Phấn hoa (phấn hoa ong) là sản phẩm tự nhiên do những con ong thợ thu gom các hạt phấn và mật của nhị hoa để đưa về tổ. Trong quá trình đó, ong tiết ra enzym hòa trộn chúng và tạo thành những viên phấn nhỏ, những viên phấn này được ong thợ mang về đặt trong các khoang của tổ ong.

100% phấn hoa nguyên chất.Đối tượng sử dụng: Dùng cho mọi đối tượng, trẻ em suy dinh dưỡng, người già

Phấn hoa thiên nhiên (phấn hoa ong) là một trong các loại thực phẩm thiên nhiên đặc biệt tốt với sức khỏe của con người mà Da
La
Vi hiện đang phân phối. Theo đông y và tây y cho thấy trong sản phẩm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng quý hiếm do đó phấn hoa là một liệu pháp tuyệt vời giúp con người kéo dài tuổi thọ và níu kéo thanh xuân cho phụ nữ. Nếu sữa ong chúa và mật ong nguyên chất được ví như “ông hoàng dinh dưỡng” thì phấn hoa chính là “thần dược thiên nhiên” góp phần to lớn trong việc cải thiện sức khỏe con người và đẩy lùi bệnh tật.

*

Phấn hoa thiên nhiên Da
La
Vi cung cấp đến người tiêu dùng 100% từ thiên nhiên và không pha lẫn tạp chất

La
Vi Việt Nam
Sản xuất tại: Lâm Đồng
Khối lượng: 200gram
Thời hạn sử dụng: 18 tháng
Thành phần: 100% phấn hoa nguyên chất
Đối tượng sử dụng: Dùng cho mọi đối tượng, trẻ em suy dinh dưỡng, người già
Khuyến nghị: Dùng pha nước ấm (40-45 độ C) làm nước uống, dùng ăn trực tiếp, dùng chung với mật ong hoặc sữa ong chúa, ngâm rượu, nấu cháo vào sáng-tối, người suy dinh dưỡng, mới ốm dậy.Cảnh báo: dùng xong đậy nắp kín, không dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, đề phòng với người yếu cơ địa
Bảo quản: ở nhiệt độ bình thường, tránh tiếp xúc với ánh nắng trực tiếp
Số CBTC: 03/TAMPHAT/2018Số xác nhận: CBR28/2018/NNPTNT-LĐGiấy phép kinh doanh: 0313609600

Xem thêm :   50 Hình Ảnh Đẹp Về Thiên Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới, Ảnh Thiên Nhiên Đẹp Nhất Thế Giới

Phấn hoa thiên nhiên được tạo ra như thế nào ?

Phấn hoa (phấn hoa ong) là sản phẩm tự nhiên do những con ong thợ thu gom các hạt phấn và mật của nhị hoa để đưa về tổ. Trong quá trình đó, ong tiết ra enzym hòa trộn chúng và tạo thành những viên phấn nhỏ, những viên phấn này được ong thợ mang về đặt trong các khoang của tổ ong. Trong khi chúng niêm phong những viên phấn này bằng một lớp sáp tươi thì vô tình tiết ra 1 lượng rất nhỏ mật ong. Lúc này, những hạt phấn hoa mới được hoàn thành, và nó là nguồn thức ăn chủ yếu cung cấp dinh dưỡng cho đàn ong.

Thành phần có trong phấn hoa?

Theo một tài liệu nghiên cứu cho thấy trong mỗi một hạt phấn hoa chứa từ 3 đến 5 triệu tế bào phấn hoa. Và trong phấn hoa có tới 22 loại acid amin, 14 loại vitamin khác nhau (B1, B2, B5, B6, C, D, E, H…), 18 loại men thiên nhiên và nhiều hoạt chất sinh học có lợi cho sức khỏe con người. Để có thể dễ dàng hình dung lợi ích dinh dưỡng mà phấn hoa mang lại, ta có thể so sánh phấn hoa với sữa hoặc trứng gà (Trung bình, chất dinh dưỡng cơ bản trong phấn hoa gấp 5-6 lần chất dinh dưỡng có trong sữa và trứng)

Sản phẩm phấn hoa mà Da
La
Vi mang đến cho khách hàng là sản phẩm hoàn toàn tự nhiên, không pha lẫn tạp chất, được chế biến và đóng gói theo quy trình chuẩn của bộ thực phẩm do đó phấn hoa thiên nhiên 200g của Da
La
Vi giữ hoàn toàn các chất dinh dưỡng có trong phấn hoa mà không bị mất đi. Vì vậy, người tiêu dùng yên tâm sử dụng.

Tác dụng của phấn hoa đối với sức khỏe con người?

*

Cũng như các sản phẩm khác mà ong tạo ra, phấn hoa cũng giống như mật ong và sữa ong chúa, đều là “thực phẩm vàng” đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe và làm đẹp của con người. Vì giá trị từ phấn hoa mang lại mà hiện nay, nhiều người trên khắp thế giới đã đưa phấn hoa vào bữa ăn và nó trở thành một phần không thể thiếu hằng ngày. Vậy bây giờ, hãy cùng Da
La
Vi tìm hiểu 15 công dụng mà phấn hoa mang lại cho con người là to lớn dường nào:

Xem thêm :   Sách lịch sử lớp 4

Cao huyết áp, xơ vữa động mạch
Lao lực
Bệnh võng mạc, suy giảm thị lực
Đau đầu, rối loạn tiền đình
Hội chứng tiền mãn kinh
Tăng cường hệ miễn dịch, tiêu diệt vi khuẩn
Bệnh đường tiêu hoá (dạ dày, ruột…)Ung thư, hỗ trợ điều trị trong giai đoạn hoá trị
Viêm gan, bệnh về gan
Rối loạn Lipit máu
Đái tháo đường
Chống viêm, giảm sưng, hỗ trợ chữa lành vết thương

Lưu ý: Thực phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng trị bệnh. Thường xuyên sử dụng sản phẩm sẽ cải thiện sức khỏe

*
*

Chống chỉ định: Người có tiền sử dị ứng phấn hoa, người đang điều trị bệnh tiểu đường và phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú thì không nên sử dụng. Phấn hoa ẩm mốc hoặc có mùi khó chịu không nên sử dụng.

Màu phấn hoa tốt nhất: Màu tươi sáng, khô, mùi thơm, vị bùi ngọt. Tuy nhiên, phấn hoa có nhiều màu sắc khác nhau do trong quá trình tạo phấn hoa, ong thường lấy mật hoa và phấn hoa ở những cây hoa khác nhau.

Xem thêm: Giải Bài Toán Lớp 3, Toán 3 Đầy Đủ Số Học Và Hình Học, 6 Dạng Bài Tập Toán Lớp 3 Theo Từng Chủ Đề

Mua phấn hoa thiên nhiên uy tín ở đâu?

Với 10 năm đi lên cùng người nông dân, Da
La
Vi là đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong việc sản xuất và phân phối các nông sản- đặc sản của người Việt. Những sản phẩm của Da
La
Vi bán ra thị trường luôn luôn đảm bảo về mặt chất lượng cũng như về an toàn thực phẩm. Để tránh mua phải hàng giả kém chất lượng khách hàng bấm trực tiếp vào link mua hàng của Da
La
Vi hoặc đến hệ thống cửa hàng của chúng tôi ở Đà Lạt, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội để chọn cho mình những sản phẩm tốt nhất.

La
ViTrụ sở: 27/6E Yersin, P.10, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng

Cửa hàng bán lẻ Da
La
Vi:

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Trà Hoa Thiên Nhiên – Tinh Hoa Thiên Nhiên . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *