Ai tạo ra màn cướp dâu chấn động lịch sử Việt Nam?

Không chỉ nổi danh qua những chiến công hiển hách trong việc đánh đuổi giặc Mông Nguyên, tình sử của vị tướng quân này cũng khiến triều đình chấn động.

Bạn đang xem: Tóm Lược Lịch Sử Việt Nam Qua Các Thời Đại

E_x
Gn
Mw5MA” alt=”*”>