Rate this post

Với bài học này các em sẽ có thêm nhiều kiến ​​thức về lịch sử Việt Nam thời kỳ đó1925 đến 1930.

Bạn đang xem: Lý thuyết Lịch sử 12 bài 13 truyện 12

Điều này bao gồm các sự kiện như:Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng;Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.

1. Tổng quan lý thuyết

1.1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1.2. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Nhiều lựa chọn

2.2. bài tập sách giáo khoa

3. Câu hỏi và đáp án Bài 13 Truyện 12

1.1. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

– Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên
QUYẾT ĐỊNH

→ Các cuộc đình công không còn bị giới hạn về phạm vi mà đã bắt đầu liên kết trong một phong trào chung.

Đối tượng tham gia: trí thức yêu nước và tiểu tư sản
Đảng Cộng sản Đông Dương thông qua Tuyên ngôn, Điều báo, ra báo Búa Liềm – cơ quan ngôn luận và cử ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tháng 8/1929, cán bộ tiên tiến ở Tổng bộ và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam . Mạng lưới thanh niên ở Nam Kỳ thành lập An Nam Cộng sản Đảng, báo Đỏ là cơ quan ngôn luận. Tháng 9 năm 1929, những người cộng sản giác ngộ trong Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Liên đoàn Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Công đoàn ở Trung Kỳ Ý nghĩa: Sự ra đời của 3 tổ chức cộng sản là xu thế khách quan của phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam theo con đường cách mạng vô sản.
Tình huống
Nguyễn Ái Quốc phê phán những quan điểm sai trái của cá nhân các tổ chức cộng sản và vạch ra chương trình của hội nghị. Hội nghị đã thống nhất hợp nhất các tổ chức cộng sản vào Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt của Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo (Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam). Nội dung cương lĩnh chính trị: Đường lối cách mạng: thực hiện “đánh tư sản, dân quyền cách mạng và quyền ruộng đất”. Cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản” Nhiệm vụ: Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến ​​và cách mạng tư sản, làm cho nước Việt Nam độc lập tự do Tịch thu ruộng đất của đế quốc và quân nổi dậy chia cho dân cày nghèo… Lực lượng cách mạng: công nhân, nông dân, tiểu tư sản, trí thức, còn phú, trung nông, tiểu chủ, tiểu tư sản được hưởng lợi hoặc trung lập, liên hệ với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới.Lãnh đạo cách mạng: Đảng Cộng sản Việt Nam – đội tiên phong của giai cấp vô sản.

Xem thêm :   Video Bài Giảng Toán 10

→ Đó là cương lĩnh giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và giai cấp. Độc lập và tự do là ý tưởng chính của chương trình.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là kết quả của cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp của nhân dân Việt Nam, là sự sàng lọc chặt chẽ của lịch sử Việt Nam đầu thế kỷ XX. Đó là sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Đó là một bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Từ đây, cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự chuẩn bị đầu tiên cần thiết và có tính chất quyết định cho những bước phát triển mới của lịch sử. lịch sử tiến hóa của dân tộc Việt Nam. Nội dung chương trình phù hợp với quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu, Đảng đã xác định con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam là đoàn kết, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính con đường đó đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Tính sáng tạo thể hiện ở những quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh xã hội Việt Nam và sự kết hợp phù hợp, vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, trong đó độc lập, tự do là tư tưởng bản chất. đoàn kết dân tộc để đẩy lùi kẻ thù, phù hợp với hoàn cảnh, một nước thuộc địa như Việt Nam, vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam là kết hợp độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam đã chuẩn bị tư tưởng chính trị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (6/1925), tổ chức tiền thân của Đảng, trực tiếp bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ Hạt nhân của Đảng Thống nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin làm hệ tư tưởng chủ đạo Soạn thảo cương lĩnh đầu tiên của Đảng, thể hiện tính đúng đắn của Đảng, được tạo ra trong điều kiện Việt Nam.

Xem thêm :   Khám Phá Việt Nam Cùng Martin Yan ” Đến, Khám Phá Ẩm Thực Việt Nam Cùng Martin Yan

Mặt khác, từ năm 1925 đến năm 1930, ở nước ta các tổ chức cách mạng ra đời song song với nhau. Đó là Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt Cách mạng Đảng, Việt Nam Quốc dân Đảng… Trong quá trình này đã diễn ra một cuộc thử thách gay gắt, sự lựa chọn lịch sử về sứ mệnh của các tổ chức chính trị đối với nhân dân Việt Nam. cùng dân tộc trong một làn gió mới.

*

A. Kiến thức cơ bản

I. Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng

1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên

Một. Thành lập:

b. doanh nghiệp: Làm cách mạng dân tộc để làm cách mạng thế giới.

c. Công việc:

1927: Xuất bản tác phẩm “Đường Khách Mệnh” làm tài liệu tuyên truyền, huấn luyện cách mạng 1928: Tổ chức phong trào vô sản và đưa các đảng viên vào đời sống lao động để tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức chính trị.

=> Phong trào công nhân có bước chuyển biến rõ rệt về chất, tạo điều kiện cho sự ra đời của ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam.

2. Tân Việt Cách Mạng Đảng

Một. QUYẾT ĐỊNH:

7/1925: Một nhóm tù chính trị và sinh viên thành lập Hội Phục Việt ở Vinh 7/1928: Đổi tên là Tân Việt cách mạng đảng.

b. doanh nghiệp: Đánh đổ đế quốc, xây dựng xã hội bình đẳng, anh em.

c. Công việc:

Tổ chức đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu ở Trung Kỳ Do ảnh hưởng của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt ly khai.

3. Việt Nam Quốc Dân Đảng

Một. Bộ:

b. doanh nghiệp: Làm cách mạng dân chủ tư sản đánh đổ đế quốc Pháp và phong kiến, thiết lập dân quyền.

c. Công việc: các hoạt động bạo lực của vụ ám sát vang dội là chủ yếu. Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Yên Bái (2/1930).

II. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời

1. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản năm 1929

Một. Hoàn cảnh ra đời: 1929: Phong trào giai cấp yêu nước phát triển mạnh.

Xem thêm :   20+ Địa Điểm Du Lịch Huế Cho Bạn Thoả Sức Check, Top 10 Điểm Du Lịch Huế Nhất Định Phải Đi

b. Quá trình thành lập:

3/1929: Một số hội viên tiên tiến của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Bắc Kỳ thành lập chi bộ cộng sản đầu tiên 5/1929: Tại Đại hội I của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, đại biểu của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Bắc Kỳ đề nghị thành lập Đảng Cộng sản nhưng không được chấp nhận nên bỏ đại hội Tháng 6/1929: Các nhóm cộng sản Bắc Kỳ họp ở Hà Nội thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua tuyên ngôn, điều lệ và ra báo Búa Liềm. . Tháng 7 năm 1929: Các thành viên của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập An Nam Cộng sản Đảng tại Nam Kỳ.9 1929: Các thành viên tiên tiến của Tân Việt Cách mạng Đảng thành lập Đông Dương Cộng sản Đồng chí Hội.

c. Nghĩa:

Nó là sản phẩm tất yếu của lịch sử, nó đánh dấu sự trưởng thành của công nhân Việt Nam, nó chứng tỏ khuynh hướng cách mạng vô sản đang phát triển mạnh mẽ. Đó là bước chuẩn bị trực tiếp cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xem thêm: Lời giải Ngữ Văn lớp 7 Bài Cổng Trường Mở Ra Sách Ngữ Văn 7 Tập 1

2. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Một. Bối cảnh lịch sử:

b. Nội dung hội thảo:

Hội nghị đã nhất trí hợp nhất 3 tổ chức cộng sản thành một đảng duy nhất gọi là Đảng Cộng sản Việt Nam, thông qua Chính cương, Sách lược và Điều lệ vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo. Đây là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

c. Ý nghĩa lịch sử

Đó là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam. Đảng là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước, nó là một bước ngoặt. Trong lịch sử Cách mạng Việt Nam vì: Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ nay cách mạng Việt Nam có con đường thẳng tắp, sáng tạo. Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng. Sự ra đời của Đảng có ý nghĩa quyết định đối với bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam.

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết Lý thuyết lịch sử 12 bài 13 lịch sử 12, just a moment . Đừng quên truy cập Chaolong TV kênh trực tiếp bóng đá số 1 Việt Nam hiện nay để có những phút giây thư giãn cùng trái bóng tròn !

By Chaolong TV

Chaolong TV trang web xem livestream bóng đá trực tiếp miễn phí tất cả các giải đấu hàng đầu thế giới. Xem bóng đá trực tiếp tốc độ cao chất lượng 4k, không quảng cáo, bình luận tiếng việt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *